Jugendflussballmannschaft S.V. Friesen, Stroppendorf 1943

                                                                                                             stehend v. links: Dylong, Smieja, Zimmermann, Magiera, Sobel sen., Dylong, Schydlo, knieend: Sobel junior, Plonka, Czeschowitz.